neděle 31. května 2009

Spotřebitelský úvěr, základní podmínky spotřebitelského úvěru

Základní podmínky spotřebitelského úvěru jsou upraveny přímo v zákoně. Níže přinášíme základní ustanovení týkající se spotřebitelských úvěrů podle "zákona o spotřebitelském úvěru".


zákon č. 321/2001 Sb.

Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ PODMÍNKY SJEDNÁVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

§ 1 Předmět úpravy

(1) Tento zákon stanoví některé podmínky smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, v souladu s právem Evropských společenství.

(2) Tento zákon se nevztahuje na

a) smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti,

b) nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu,

c) půjčku poskytnutou bez úroku nebo jakékoli úplaty,

d) spotřebitelský úvěr na průběžné poskytování služeb, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek,

e) smlouvu, ve které je poskytován spotřebitelský úvěr na částky nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 800 000 Kč; je-li uzavřeno více smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr za stejným účelem, považuje se pro tyto účely za jediný spotřebitelský úvěr souhrn všech těchto smluv,

f) spotřebitelský úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců.

§ 2 Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) spotřebitelským úvěrem poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. Spotřebitelským úvěrem není

1. platba, kterou spotřebitel platí za nesplnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

2. platba, kterou spotřebitel platí mimo kupní cenu, aniž byl na koupi poskytnut spotřebitelský úvěr,

3. platba za převod peněžních prostředků a platba za vedení účtu, který je určen ke splácení spotřebitelského úvěru; to neplatí pro případ, kdy tato platba je nepřiměřeně vysoká a kdy spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení; do celkové výše spotřebitelského úvěru se však započítává cena za přijetí platby,

4. platba související s účastí na dohodách, které se přímo neváží na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a to i tehdy, když tyto dohody mají vliv na podmínky spotřebitelského úvěru,

5. platba za pojištění nebo záruku, pokud se nejedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení spotřebitelského úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, a to maximálně ve stejné výši, jako je celková výše spotřebitelského úvěru, včetně úroku a jiných plateb spojených s poskytnutím spotřebitelského úvěru,

b) spotřebitelem fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván,

c) věřitelem fyzická nebo právnická osoba poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení takovýchto osob,

d) roční procentní sazbou nákladů na spotřebitelský úvěr procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku.

§ 3

Jestliže je nabízen spotřebitelský úvěr nebo zprostředkování smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, reklamou nebo nabídkou zboží nebo služby obsahující úrokovou sazbu nebo jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr, musí být jejich součástí roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr nebo příklad jejího výpočtu. Vzorec výpočtu roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr je uveden v příloze tohoto zákona.

pondělí 25. května 2009

Směnka cizí a směnka vlastní

Směnka je úvěrový cenný papír, který musí být sepsán zákonem stanovenou formou. Směnka slouží jako závazek majiteli směnky požadovat dlužnou částku po tom kdo směnku podepsal.

Rozlišujeme podle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, směnku cizí, směnku vlastní. Hlavní rozdíl spočívá v náležitostech obou typů směnek.

Náležitosti cizí směnky
náležitosti upravuje § 1, zákona směnečného a šekového

Cizí směnka obsahuje tyto náležitosti:

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána;
2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu;
3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka);
4. údaj splatnosti;
5. údaj místa, kde má být placeno;
6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
7. datum a místo vystavení směnky;
8. podpis výstavce.

Náležitosti vlastní směnky
náležitosti upravuje § 1, zákona směnečného a šekového

Vlastní směnka obsahuje tyto náležitosti:
1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
3. údaj splatnosti;
4. údaj místa, kde má být placeno;
5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
6. datum a místo vystavení směnky;
7. podpis výstavce.

pátek 22. května 2009

Spotřebitelský úvěr - základní pojmy

Přinášíme první příspěvek ze série článků, které se budou zabývat problematikou spotřebitelských úvěrů. Základním právním předpisem pro sjednávání spotřebitelských úvěrů je zákon č. 321/2001 Sb., O některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

Spotřebitelský úvěr je tedy kromě občanského zákoníku upraven také speciálním zákonem, někdy též pouze zákon o spotřebitelském úvěru.

Zákon o spotřebitelském úvěru si můžete stáhnout zde:
Zákon č. 321/2001 Sb., O spotřebitelském úvěru

neděle 17. května 2009

Lichva, co je lichva a co není?

Co je podle současného českého právního řádu lichvou?

„Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“ říká §253 odst. 1 trestního zákona.

„Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch“, říká odst. 2 uvedeného paragrafu.

Přeloženo do češtiny, lichva je když:
 • ten, kdo si půjčuje, je v tísni, je nezkušený, rozumově slabý či rozrušený
 • ten, kdo peníze poskytuje, toho zneužije. Pozor, je důležité, že si je vědom stavu osoby, které prostředky poskytuje. Pachatelem trestného činu lichvy se může stát pouze ten, kdo jedná úmyslně a využívá stav tísně druhého!
 • ten, kdo na druhém nehorázně vydělá. (Pikantní je, že zákon v tomto smyslu nemluví nutně o úrocích, ale hovoří obecně a dovolím si tvrdit, že každý z nás se setkal se situací, kdy jsme měli pocit, že nás druhý (ať už člověk nebo instituce) nehorázně obral).
Uvedené podmínky musejí nastat současně a navíc musí existovat souvislost mezí tím, že někdo vstupuje do nerovného smluvního vztahu a že je zároveň ve stavu tísně, rozrušenosti apod.

sobota 16. května 2009

RPSN - roční procentní sazba nákladů

Pár údajů o RPSN na začátek

RPSN je roční procentní sazba nákladů, její výpočet stanoví příloha zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. Takhle vypadá vzoreček výpočtu RPSN v příloze zákona:

Příloha k zákonu č. 321/2001 Sb.

Výpočet roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr


Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr se vypočítá podle následujícího vzorce:

Význam písmen a symbolů:

K je pořadové číslo půjčky téže osoby
je číslo splátky
AK je výše půjčky číslo K
A´K´ je výše splátky číslo K´
S značí celkový souhrn
m je číslo poslední půjčky
je číslo poslední splátky
tK je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů následných půjček č. 2 až m
tK' je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne půjčky č. 1 do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´
i je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat (buď algebraicky nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy nebo odjinud.

Poznámky:
a) Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.

b) Počátečním dnem je den první půjčky.

c) Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku.Pro délku roku se používá 365 dnů nebo 365,25 dne nebo (v přestupných letech) 366 dnů, 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).

d) Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.

Úvěr a půjčka – základní pojmy

Přehled základních pojmů pro úvěry a půjčky.

Úvěr a půjčka
úvěr a půjčka jsou dva termíny pro to samé.

Úvěr
úvěr je použitím peněz jiného hospodářského subjektu za příslib, že budou splaceny s určitým příplatkem (úrokem). Úvěr můžeme také vysvětlit jako množství finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi.
 • Úvěr krátkodobý - úvěr se splatností do jednoho roku
 • Úvěr střednědobý - úvěr se splatností v rozmezí jednoho až pěti let
 • Úvěr dlouhodobý - úvěr se splatností delší než pět let
Věřitel
věřitel – společnost nebo jedinec, který poskytuje půjčku – finanční hotovost druhé osobě

Dlužník
dlužník – ten který má povinnost splatit úvěr či půjčku (tedy nejčastěji to budete vy)

Spotřebitel
spotřebitel – též dlužník, tento termín bývá častý u tzv. spotřebitelských úvěrů

RPSN
RPSN - roční procentní sazba nákladů, umožňuje spotřebiteli posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru

pátek 15. května 2009

Hypotéky - aktuální výše úrokových sazeb

Aktuální výše úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Data vycházejí ze zveřejněného přehledu v Hospodářských novinách dne 7.5.2009. Nově jsem ji doplnil také o sazbu hypotečního úvěru u mBank, o tzv. mHYPOTÉKU.

Banka Úrok v % (fixace 1 rok) Úrok v % (fixace 3 roky) Úrok v % (fixace 5 let)
Citibank 5,04 5,19 5,19
Česká pojišťovna 5,69 5,49 5,49
Česká spořitelna 5,29 5,19 5,19
ČSOB 5,69 5,09 5,09
GE Money Bank 5,19 5,19 5,19
Hypoteční banka 5,69 5,09 5,09
LBBW Bank 5,23 5,31 5,03
Komerční banka 5,19 4,99 4,99
mBank 5,49 5,48 5,48
Oberbank AG 5,5 5,8 neposkytuje
Poštovní spořitelna 5,69 5,09 5,09
Raiffeisenbank 5,74 5,54 6,14
UniCredit Bank 5,55 5,05 5,05
Volksbank CZ 5,74 5,54 5,54
Waldviertler Sparkasse 5,27 5,28 5,29
Wüstenrot hypoteční banka 5,24 5,24 5,14

Na první pohled by se mohlo zdát, že úroková sazby je jediným kritériem, pro výběr hypotéky, ale opak je pravdou. Hypoteční úvěry, a je v tomto případě jedno zda se jedná například o americkou hypotéku, mají velmi rozdílné ostatní podmínky. Pro ilustraci se můžete podívat na úplný úrokový lístek mBank k hypotečnímu úvěru.

úterý 12. května 2009

Osobní bankrot v České republice

Za minulý rok soudy v České republice povolily osobní bankrot (oddlužení) 587 žadatelům. V letošním roce můžeme zaznamenat nárůst počtu žádostí o proti loňskému roku a to zhruba o trojnásobek. Je zřejmé, že počet žádostí o osobní bankrot, kterým soud vyhoví bude v letošním roce výrazně vyšší než tomu bylo loni. První příčinou jistě bude to, že zákon o osobním bankrotu platí teprve druhým rokem a tedy v loňském roce nebyl tolik využívaný. Druhou příčinou podle mého názoru bude fakt, že se zvyšuje povědomí o tomto zákonu a třetí příčinnou bude probíhající finanční krize. Pro srovnání Velká Británie hlásí za letošní rok již více než 30 tisíc osobních bankrotů a Spojené státy další desítky tisíc.

Institut oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. O nejdůležitějších bodech oddlužení si můžete přečíst v předchozím článku Institut oddlužení – osobní bankrot.

pondělí 11. května 2009

Institut oddlužení – osobní bankrot

Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli institut oddlužení je od 1.1.2008 nový způsob zbavení se dluhů, které dlužník nezvládá splácet. Umožňuje za určitých podmínek dohodnutí splátkového kalendáře se všemi věřiteli a poskytuje dlužníkovi ochranu před exekucí a dalším narůstáním jeho dluhů. Ovšem musí s tím souhlasit všichni věřitelé i soud.

Institut oddlužení upravuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Konkrétně je institut oddlužení obsažen v § 389 až § 394 insolvenčního zákona a pro insolvenční řízení ve kterém se rozhoduje o oddlužení platí obecné části insolvenčního zákona.

Pro koho?
 • pro fyzické osoby (dlužník)
 • pro dlužníka, který má více věřitelů
 • má peněžité závazky po dobu delší než 30 po lhůtě splatnosti
 • není schopen splácet své dluhy po dobu delší než 30 po lhůtě splatnosti
 • nebyl v posledních 5 letech pravomocně odsouzen za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy
 • pro dlužníka který má zaměstnání
 • pro dlužníka, který ke svým dluhům přistupuje odpovědně a chce je řešit
Výhody osobního bankrotu
 • zastavení narůstání úroků
 • ochrana před exekucí – exekuci lze nařídit, ale nelze vykonat proti dlužníkovi, který je v osobním bankrotu
 • ochrana před vymáháním splácení dluhů jinou cestou než, kterou určí rozhodnutím soud
 • možnost zbavení se všech dluhů, prostřednictvím splátkového kalendáře po dobu 5 let
 • sloučení všech splátek do jedné měsíční splátky
 • není nezbytné uhradit 100% dluhů, minimální částka dluhu je 30%
Oddlužení od začátku do konce
 • žádost o oddlužení musí podat sám dlužník
 • žádost se podává okresnímu soudu na předepsaném formuláři, který musí být pravdivě a úplně vyplněn
 • o přijetí návrhu na oddlužení rozhoduje soud okamžitě
 • po přijetí návrhu soud přidělí dlužníkovi insolvenčního správce
 • po přijetí návrhu začíná běžet 15 denní lhůta pro uplatnění pohledávek věřitelů vůči dlužníkovi
 • po uplatnění pohledávek věřitelů, nařídí soud schůzi věřitelů které je povinen se účastnit také dlužník
 • na schůzi věřitelů rozhodnou věřitelé o způsobu oddlužení dlužníka a to buď odprodáním jeho movitého i nemovitého majetku, nebo plněním splátkového kalendáře – toto rozhodnutí je zcela na věřitelích
 • soud vynese rozhodnutí o oddlužení a stanoví jeho způsob
 • dochází k plnění rozhodnutí o oddlužení
Osobní bankrot – cesta z dluhové spirály znamená povinnosti, povinnosti, povinnosti
 • podřízení se rozhodnutí soudu o způsobu oddlužení
 • podřízení se kontrole a pravomocem insolvenčního správce – veliké pravomoci insolvenčního správce
 • povinnost nahlašovat 2x ročně podrobné údaje o svém majetku a příjmech
 • omezení práva nakládat se svým majetkem
 • povinnost přijmout všechny dary, dědictví, finanční hotovost
 • nemožnost braní si půjček, koupě majetku (vyjma majetku nezbytného pro „existenční minimum“)
 • povinnost sledovat průběh insolvenčního řízení a průběhu oddlužení v on-line insolvenčním rejstříku – odpadá povinnost doručování
Oddlužení plněním splátkového kalendáře
 • po dobu 5 let a minimální výši uspokojení pohledávek každému z věřitelů 30%
 • podřízení se insolventnímu správci
 • respektování výše splátek a dodržování jejich splácení
 • žití pouze na výši životního minima
 • ochrana proti exekuci
 • v případě ztráty zaměstnání aktivně usilovat o jiné
Na co nelze využít institut oddlužení
 • zajištěné pohledávky, leasingy, hypotéky...
 • zaplacení dluhů pojištění VZP
 • zaplacení daňových nedoplatků a závazků dlužníka vůči státu

Kam se obrátit?

Stránky ministerstva spravedlnosti o oddlužení
Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře


text převzat se svolením Proprávo.cz