čtvrtek 30. dubna 2009

Smlouva o půjčce

Přidáváme další vzor smlouvy, tentokrát smlouva o půjčce. Podobnou smlouvou je též smlouva výpůjčce, ale jedná se pouze o jazykovou shodu. Smlouvu o výpůjčce přineseme v brzké době.

Smlouva o půjčce je upravena v občanském zákoníku v § 657 a § 658. Předmětem půjčky mohou být kromě peněz, také věci.

Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o půjčce
Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o půjčceSmlouva o půjčce
uzavřena v souladu s ustanovením § 657a následujících zákona č. 401/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:
...údaje o věřiteli................
...údaje o věřiteli................
...údaje o věřiteli................
dále jen „věřitel“,
a
...údaje o dlužníkovi................
...údaje o dlužníkovi................
...údaje o dlužníkovi................
dále jen „dlužník“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o půjčce

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Věřitel přenechává touto smlouvou dlužníkovi částku ve výši ………….. Kč
2. Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí částky …….…. Kč, slovy: …….…… a zavazuje se tuto částku věřiteli splatit do …...… dnů ode dne podpisu této smlouvy, tj. do ………….

Článek II.
Způsob splatnosti pohledávky
1. Dlužník je povinen splatit dlužnou částku v plné výši věřiteli. Strany si dohodly způsob úhrady dlužné částky …………….

Článek III.
Smluvní pokuta
1. Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku včas, tak jak je stanoveno v této smlouvě, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši běžné roční úrokové sazby z nezaplacené částky.

Článek VI.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V .................................... ......dne .........................

......................................................... ........... ..... .............................................................
.............podpis věřitele ..................................................... .. podpis dlužníka


Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .doc ke stažení zdarma - smlouva o půjčce
Vzor smlouvy o půjčce ve formátu .rtf ke stažení zdarma - smlouva o půjčce


Související předpisy ke stažení:

Občanský zákoník